Registerbeskrivningar

PRESENTATION AV REGISTERBESKRIVNINGARNA

Satotukku Oy:s verksamhet förutsätter behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på kundrelationen, annan saklig anknytning eller samtycke som getts av kunden. Personuppgifterna används till exempel för hantering av kundrelationen, kundnöjdhets- och andra enkäter, produktpresentationer, försäljning, fakturering och kundkommunikation. Personuppgifter behandlas också för arbetssökande och anställda. Satotukku fäster särskild uppmärksamhet vid kundens integritet och skyddet av personuppgifter, och följer god praxis för behandling av personuppgifter.

Personuppgifterna samlas i huvudsak in från kunden själv.

Satotukku kan dessutom på sin webbplats samla in uppgifter om användarnas terminaler med hjälp av kakor (”cookies”) och annan motsvarande teknik. De insamlade uppgifterna lämnas i regel inte ut utanför Satotukku.

Enligt dataskyddslagen [K1] har var och en rätt att kontrollera vilka personuppgifter som har lagrats om honom eller henne i registret. Begäran om insyn ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. En skriftlig begäran om insyn ska skickas till adressen:

Satotukku Oy
Dataskyddsexperten
Stubbackavägen 32
01740 Vanda

Då man begär uppgifter ska man uppge namn, adress och personbeteckning samt om man vill kontrollera uppgifter i anslutning till ett specifikt ärende, alla uppgifter eller uppgifter från en specifik tidsperiod.

Kunden har rätt att begära att de uppgifter i registret som gäller den egna personen och som är felaktiga, föråldrade, bristfälliga eller onödiga med tanke på ändamålet med behandlingen av personuppgifter ska rättas, raderas eller kompletteras. 


Beskrivning av kund- och marknadsföringsregistret
Med rätt till förbud avses en persons rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att använda information om honom eller henne för direktmarknadsföring. Ett tidigare utfärdat tillstånd för direktmarknadsföring kan när som helst återkallas genom att meddela om förbudet till adressen markkinointi@satotukku.fi.

Mer information om behandling av personuppgifter fås från registerbeskrivningen nedan över registret som grundar sig på Satotukkus kundrelationer och andra sakliga anknytningar.

Google reCAPTCHA -verifikation
Denna webbplats skyddas av Googles reCAPTCHA.

Googles Sekretesspolicy
Googles Användarvillkor

KUND- OCH MARKNADSFÖRINGSREGISTRET

1. Personuppgiftsansvarig

Satotukku Oy
Stubbackavägen 32
01740 Vanda

Tfn 010 581 6000
FO-nummer 0113698-9

2. Kontaktperson i registerärenden

Maarit Riikonen
Stubbackavägen 32
01740 Vanda

Tfn 010 581 6006
maarit.riikonen@satotukku.fi

3. Registrets namn

Satotukku Oy:s kund- och marknadsföringsregister.

4. Personuppgifternas användningsändamål

Personuppgifterna behandlas för administration, skötsel, analys och utveckling av en kundrelation eller en relation som grundar sig på någon annan saklig anknytning. Hit räknas bland annat underhåll av kunduppgifter, opinionsundersökningar, kundnöjdhetsenkäter, kundkommunikation, marknadsföring, fakturering, försäljning, produktinformation.

Den personuppgiftsansvarige behandlar kontaktuppgifterna på följande sätt.
- Personuppgifterna behandlas konfidentiellt
- Marknadsföring av den personuppgiftsansvariges produkter
- Kontakter till personer som deltagit och vunnit i tävlingar
- Utveckling av den personuppgiftsansvariges affärsverksamhet samt utveckling av kundservicen i anslutning till denna

5. Registrets datainnehåll

I registret kan följande personuppgifter behandlas:
- namn
- kontaktinformation (postadresser, telefonnummer, e-postadresser)

Information i anslutning till kundrelationer och andra sakliga anknytningar:
- kundnummer
- startdatum för kundrelationen
- reklamationer, respons samt annan kontakt, kommunikation och åtgärder som hänför sig till kundrelationen och sakliga anknytningar
- marknadsföringsåtgärder riktade till den registrerade, deras användning och de uppgifter som getts i samband med dem
- tillstånd till och förbud för direktmarknadsföring

6. Registrets regelmässiga datakällor

Uppgifter om kunderna fås med kundens samtycke från henne eller honom själv (dataskyddslagen).

7. Utlämnande och överföring av uppgifter

Satotukku Oy lämnar i regel inte ut uppgifter till utomstående. Uppgifter kan lämnas ut i den utsträckning som tillåts och krävs enligt gällande lagstiftning. Uppgifter ur registret lämnas inte ut utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Registerskydd

Uppgifterna i registret som behandlas elektroniskt är skyddade av brandväggar, lösenord och andra nödvändiga tekniska medel som allmänt accepteras inom informationssäkerhetsområdet.

Materialet som upprätthålls manuellt är beläget i lokaler dit obehöriga inte har tillträde.

Endast individualiserade anställda hos den personuppgiftsansvariga och hos företag som agerar på dess uppdrag och för dess räkning har tillgång till de uppgifter som ingår i registret med användarrättigheter som beviljats individuellt av den personuppgiftsansvarige.

9. Rätt till insyn, förbud och rättelse

Enligt dataskyddslagen har den registrerade rätt att kontrollera vilka uppgifter om henne eller honom själv som finns sparade i registret. En begäran om insyn ska skickas till kontaktpersonen i registerärenden och den ska vara i skriftlig form och undertecknad. En begäran om insyn kan också göras personligen hos den personuppgiftsansvarige.

Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne behandlas och lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar genom att ta kontakt med den personuppgiftsansvarige.

Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift korrigeras genom att ta kontakt med den personuppgiftsansvarige.

I kontrollärenden betjänas de registrerade av:

Satotukku Oy 
Maarit Riikonen
010 581 6006
maarit.riikonen@satotukku.fi
Stubbackavägen 32
01740 Vanda

INTRESSENTGRUPPSREGISTRET

1. Personuppgiftsansvarig

Satotukku Oy
Stubbackavägen 32
01740 Vanda

Tfn 010 581 6000
FO-nummer 0113698-9

2. Kontaktperson i registerärenden

Marika Vuori
Stubbackavägen 32
01740 Vanda

Tfn 010 581 6000

3. Registrets namn

Intressentgruppsregistret.

4. Personuppgifternas användningsändamål

Personuppgifterna behandlas för kommunikation och informationsförmedling mellan Satotukku Oy och personer som hör till dess intressentgrupper.

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller uppgifter som är nödvändiga för att förverkliga personuppgifternas användningsändamål:
- namnuppgifter
- titel/ställning
- arbetsgivare
- kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress)

Uppgifterna raderas omedelbart från registret då det inte längre finns någon grund att bevara dem enligt användningsändamålet, såvida den personuppgiftsansvarige inte enligt lagen eller någon annan myndighetsföreskrift är skyldig att lagra uppgifterna.

6. Registrets regelmässiga datakällor

Uppgifterna samlas in från de registrerade själva (bland annat i samband med möten och annan kontakt). Uppgifter kan också samlas in från utomstående källor, så som tidningar och andra publikationer, allmänt tillgängliga webbkällor och andra källor samt från register som upprätthålls av utomstående tjänsteleverantörer.

7. Utlämnande och överföring av uppgifter

Satotukku Oy lämnar inte ut uppgifter till utomstående och överför inte uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Registerskydd

Uppgifterna i registret som behandlas elektroniskt är skyddade av brandväggar, lösenord och andra nödvändiga tekniska medel som vid given tidpunkt allmänt accepteras inom informationssäkerhetsområdet.

Materialet som upprätthålls manuellt är beläget i lokaler dit obehöriga inte har tillträde.

Endast individualiserade anställda hos den personuppgiftsansvarige och hos företag som agerar på uppdrag av den personuppgiftsansvarige eller för dennes räkning, och som har undertecknat ett avtal om tystnadsplikt eller om en förordning eller nationell lagstiftning i sig själv ålägger den personuppgiftsansvarige ansvar och skyldigheter för skydd av personuppgifter, har tillgång till uppgifterna i registret med individuella användarrättigheter som beviljas av den personuppgiftsansvarige.

9. Rätt till insyn, förbud och rättelse

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om henne eller honom själv som finns sparade i registret. En begäran om insyn ska skickas till kontaktpersonen i registerärenden och den ska vara i skriftlig form och undertecknad. En begäran om insyn kan också göras personligen hos den personuppgiftsansvarige.

Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne behandlas och lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar genom att ta kontakt med den personuppgiftsansvarige.

Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift korrigeras genom att ta kontakt med den personuppgiftsansvarige.

REGISTER ÖVER ARBETSSÖKANDE

1. Personuppgiftsansvarig

Satotukku Oy
Stubbackavägen 32
01740 Vanda

Tfn 010 581 6000
FO-nummer 0113698-9

2. Kontaktperson i registerärenden

Kaisa Malmberg
Stubbackavägen 32
01740 Vanda

Tfn 010 581 6041

3. Registrets namn

Register över arbetssökande.

4. Personuppgifternas användningsändamål

Rekryteringsbehov och behandling av arbetsansökningar och de behov som uppstår därvid.

5. Registrets datainnehåll

Personuppgifterna behandlas konfidentiellt.
- namn
- födelsetid
- adress
- telefonnummer
- e-postadress
- grundläggande utbildning och examina samt tidpunkt för avläggandet
- annan avlagd utbildning
- användarfärdigheter för applikationer och program
- specialkompetens
- språkkunskaper
- nuvarande uppgift (arbetsgivare, titel samt befattningsbeskrivning)
- de viktigaste tidigare uppgifterna (arbetsgivare, titel samt befattningsbeskrivning)
- referenser

6. Registrets regelmässiga datakällor

Uppgifter jämte bilagor som den sökande lämnat in elektroniskt eller på papper.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter ur registret utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Utlämnande eller överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förekommer inte.

Satotukku Oy lämnar inte ut uppgifter till utomstående.

8. Principer för registerskydd

Pappershandlingarna förvaras i låsta utrymmen, dit endast utsedda personer har tillträde.

Uppgifter som lagrats i ett IT-system lagras centraliserat i ett låst och övervakat datorrum som är skyddat med brandmur och andra tekniska medel. Endast utnämnda personer har tillgång till uppgifterna och för dessa krävs individuellt användarnamn och lösenord för inloggning i systemet.

9. Rätt till insyn, förbud och rättelse

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om henne eller honom själv som finns sparade i registret. En begäran om insyn ska skickas till kontaktpersonen i registerärenden och den ska vara i skriftlig form och undertecknad. En begäran om insyn kan också göras personligen hos den personuppgiftsansvarige.

Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne behandlas och lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar genom att ta kontakt med den personuppgiftsansvarige.

Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift korrigeras genom att ta kontakt med den personuppgiftsansvarige.

KAMERAÖVERVAKNINGSREGISTRET

1. Personuppgiftsansvarig

Satotukku Oy
Stubbackavägen 32
01740 Vanda

Tfn 010 581 6000
FO-nummer 0113698-9

2. Kontaktperson i registerärenden

Henrik Österman
Stubbackavägen 32
01740 Vanda

Tfn 010 581 6000

3. Registrets namn

Kameraövervakningsregistret.

4. Personuppgifternas användningsändamål

Ändamålet med kameraövervakningen är att skydda den personuppgiftsansvariges egendom, övervaka att verksamheten på lastnings- och parkeringsområdet fungerar korrekt, förebygga brott och hjälpa till med utredningen av brott som redan inträffat. Dessutom är ändamålet med övervakningen att säkerställa och öka den personuppgiftsansvariges och dennes kunders säkerhet.

Vid kameraövervakningen följer vi de bestämmelser som föreskrivs i lag.

5. Registrets datainnehåll

Bildmaterial från kameror i området som omfattas av Satotukku Oy:s kameraövervakning. På bilderna kan man identifiera personer och övervakningsområdet, dessutom framgår datum och klockslag ur inspelningen. Kamerorna är placerade enligt följande:

·       fastighetens entréer
·       lastnings- och parkeringsområdet

6. Registrets regelmässiga datakällor

Bildmaterial som förmedlas av kamerorna i området som omfattas av Satotukku Oy:s kameraövervakning.

7. Regelmässigt utlämnande av och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vid brott kan uppgifterna lämnas ut till polisen.

8. Principer för registerskydd

Kamerainspelningarna förvaras i låsta skåp i låsta utrymmen, dit endast utsedda personer har tillträde. Dekryptering av inspelningar: en utnämnd ansvarsperson och dennes suppleant.

Inspelningarna lagras under den tid som personuppgifternas användningsändamål förutsätter. Lagringstiden varierar beroende på den tekniska lösningen, men är högst 60 dagar från inspelnings- eller lagringsögonblicket, såvida det inte i enskilda fall krävs en längre tid med hänsyn till registrets användningsändamål.

KAKOR

Vi följer upp användningen av Satotukkus webbplats via Google Analytics och Snoob. Kakor från en tredje part registrerar i anonym form information om bland annat hur användarna har kommit till webbsidan, vilka sidor som besökts och hur länge användarna stannat på respektive sida. Med hjälp av denna information kan vi utveckla vår webbplats så den blir mer användarvänlig och följa upp resultaten av utvecklingen av webbplatsen. Mer information om dessa kakor finns på Googles webbplats för sekretesspolicy. Om ni inte vill att någon tredje part ska följa med er verksamhet på någon som helst webbsida, besök adressen http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.